Kijk hier voor 40 jaar geschiedenis van de Paaschberg

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaats vinden op donderdagavond 9 juli.
Locatie: Tribune van Sportclub Lochem.
Aanvang: 20.00 uur.

I.v.m. de coronaperikelen is bewust gekozen voor een overdekte, openlucht locatie en voor alleen een officieel gedeelte.


Agenda            

1.           Opening door de voorzitter

2.           Verslag vorige vergadering 

3.           Terugblik activiteiten 2019

4.           Financiën

 • Jaarrekening 2019
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie (aftredend Richard Veninga)
 • Begroting 2020
 • Vaststelling contributie 2020: het bestuur stelt voor de contributie onveranderd te laten

5.           Bestuur

 • aftredend en niet-herkiesbaar Johan Meijer. Het bestuur draagt Joost Troost voor als nieuw bestuurslid.
 • opmerking: tegenkandidaten kunnen zich, gesteund door 10 leden, tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
 • Aftredend en herkiesbaar: Marc van Barneveld
 • Terugtredend als voorzitter: Gerard Weernink (Gerard blijft nog een jaar aan als bestuurslid)
 • Het bestuur stelt voor Joost Troost als voorzitter te benoemen.

6.           Vooruitzichten 2020 met o.a.

 • Kleding (Johan Meijer), er zal geschetst worden wat de verschillende mogelijkheden van kledingkeuze zijn en wat daarvan globaal de financiële consequenties zijn.
  Per 1-1-2022 begint weer een nieuwe sponsorperiode en dus nieuwe kleding? Komt dus allen!! 
 • organisatiestructuur (Marc van Barneveld)
 • jeugdafdeling (Joost Troost)
 • 40-jarig bestaan per 11-12-2020

7.           Paaschberg Kanjer(S) van het jaar

8.           Rondvraag

ps: verslag vorige ALV is u reeds op 15-2 j.l. gemaild en is ook hiernaast te vinden evenals de presentatie van kledingvarianten en een presentatie Jaarvergadering agenda_vacatureoverzicht

L.W.C. de Paaschberg opgericht december 1980